Home

รายงานยาเสพติดในสถานศึกษา 2563

สรุปรายงานมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาประจำปี 2563 ประจำเดือน : ตุลาคม 2562 - รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการโรงเรียน. *** การรายงานผลสถานศึกษากรุณาติดต่อขอ รหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน จากหน่วยงานต้นสังกัด *** ***การรายงานผลของโรงเรียนเอกชน ให้ใช้ usernames/password ของ. สรุปผลการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563: สรุป รายงาน IDU Care(รายเดือน) สรุป รายงานเมทาโดน (รายเดือน เมื่อวันที่ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรม สร้าง.

- กลุ่มใช้ยาเสพติด : กรณีค้นพบในสถานศึกษา โดยการท าจิตสังคมบ าบัดในสถานศึกษา ร่วมมือกั

ปีงบประมาณ 2563 - สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติ

การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สาระสำคัญของประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดลงวันที่ 3 ส.ค. 2560 และ 3 เม.ย. 2561 ตามประกาศ คสช เรื่อง : การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ nisp รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปี 2563; รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำป ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา. ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ; เอกสารแนะนำ CATAS Syste ใช้สำหรับรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (รอบที่ 2)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: 1147 downloads: unchalee: 18-08-2020 13:59: Downloa

Nispa-ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวั

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานโครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด. ในสถานศึกษา จังหวัดพังงา ณ ห้องประชุม. รายงานผลการกำกับติดตาม; สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร. ในสถานศึกษา 54,000 ยังไม่ดำเนินการ 15 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 110,000 จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนกระบวนการสร้าง.

2563 - สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561 ผ่าน. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ; สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๑; สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี; กรุงเทพมหานคร; จังหวัดนครปฐม. ศาลากลางจั นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประธานเปิดการอรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบรายงานผลการป้องกันและแก้ไขบัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด้วย. บทที่ 1 1.1ที่มาและความสำคัญ ปัจจุบันในประเทศของเราได้มีการใช้สารเสพติดอย่างแพร่หลายมากด้วยความอยากรู้อยากลองของวัยรุ่นในสมัยนี้ทำให้. ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา . โดย คมกฤช มุมไธสง. วันที่ 12 กันยายน 2563. หมวดหมู่ กิจกรรมโคราช เขต 6. 0 0. 0. 0. SHARES. 192. VIEWS. Share on Facebook Share on Twitter Share on Line. เมื่อวันที่ 11.

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 1. ในสถานพักพิงของรัฐและองค์กรนอกภาครัฐ (เทียบกับ 401 คนในปี 2561) แบ่งเป็นชาวไทย 134 คน และชาวต่างชาติ 476 คน และเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทางเพศ 170.
 2. โครงการเยาวชนวัยใส ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี วัตถุประสงค์ 1.
 3. - งบทดลองมีนาคม พ.ศ.2563 - งบทดลองเมษายน พ.ศ.2563 - งบทดลองพฤษภาคม พ.ศ.2563 - งบทดลองมิถุนายน พ.ศ.2563 - งบทดลองกรกฎาคม พ.ศ.2563 - งบทดลองสิงหาคม พ.ศ.2563
 4. 10 ก.ย. 2563 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563 l เทศบาลตำบลบ้านเป็
 5. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ; ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โครงการอบรมเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563 : วันอาทิตย์ที่.
 6. วันที่ 28 ม.ค.. โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษ

แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและการจัดทำรายงาน SAR ปีการศึกษา 2562 - ดาวน์โหลด - kruachieve.com ครูอาชีพ ดอทคอม มากกว่าอาชีพครูคือการเป็นครูมืออาชี รวมโครงการ กว่า 400 โครงการ เยอะมาก มีทุกกิจกรรม (แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี รวมเอกสารรายงาน เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์ COVID-19 ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้ - ดาวน์โหลด - kruachieve.com ครูอาชีพ ดอทคอม มากกว่าอาชีพ.

ป.ป.ส. จับมือ unodc วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 คำขวัญ พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด save zone, no new fac 1.1 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา. 1.2 เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษ

การรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา nispa การรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม. เพชรบูรณ์ อบรม ค่ายแกนนำจิตอาสา ป้องกันยาเสพติด และอบรม เชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ชมคลิป

การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษ

รายงานการประชุม คณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด (คกก.ศอ.ปส.จ.รอ) ครั้งที่ 11 ประจ าปี พ.ศ. 2563 161011377375. ทั้งนี้ ทางทีมสอบสวนโรคยังคงดำเนินการค้นหาและติดตามผู้สัมผัสในกลุ่มอื่นๆ ต่อไป โดยผลการดำเนินงานตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่ม. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 2563 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปี 2562 แนวทางการประเมินคุณภาพฯ 61 มฐ.กศ.พฐ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง / เขียนโดย สุกัญญา โถสุวรรณ

การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

งานป้องแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจัดแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด รับสมัครดังนี้ 1. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 8 ทีม 2. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี. รายงาน ผล (ผู้จัดการโครงการเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา) และคุณภาวนา เหวียนระวี (ผู้อ นวยการ) จากมูลนิธิแพธทูเฮลท์(Path2Health foundation) า และ คุณวิจิตร ว่อง. ข้อ 2 จำกัดเวลาเปิด-ปิด และกำหนดเงื่อนไขการจัดกิจกรรมในสถานประกอบการบางประเภท ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.63 ถึง 6 ม.ค.64 ดังนี้สถานประกอบการที่อยู่ภายใต้. พิษโควิด-19 แพร่ระบาดระลอกใหม่ ส่งผลให้ 'ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ' รมว.ศธ. ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ สั่งปิดสถานศึกษาในพื้นที่สีแดงทั้ง 28 จังหวัด ให้. แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตุลาคม 6, 2020 ตุลาคม 7, 2020 Niti Kwaenkasikor

31 ก.ค.63 กิจกรรมโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษ

ข่าวใหม่อัพเดท » เพชรบูรณ์ อบรม ค่ายแกนนำจิตอาสา ป้องกันยาเสพติด และอบรม เชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เข้าระบบ NISPA เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561 โดยให้.

ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา - กระทรวง

สำนักติดตาม - (สตผ

 1. ส่งรายงาน -> รอตรวจสอบ 0. คำถามจากสถานศึกษา 0. ปฏิบัติ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 2563 Fix it Center สำนักความร่วมมือ update V.29 14 ส.ค. 2563.
 2. ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2565 และมีแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 3.3 สถานศึกษาในสังกัด สามารถนำนโยบายขอ
 3. Catas(ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา) Nispa(รายงานผลการดำเนินงานต้านยาเสพติดในสถานศึกษา) Admission(ระบบรายงานการรับ.
 4. วิธีการรายงานผลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (nispa) 4 - การรายงานผลการด าเนินงานในสถานประกอบการ 6 - การน าเข้าข้อมูลเครือข่ายสถานประกอบการ 10 - การน.
 5. หนังสือลงวันที่ : 24 มี.ค. 2563 เรื่อง : การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563
 6. ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษาและ ศพด. ปี2563: พย.0023.3/ว249: โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2563
 7. วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 1. แผนปฏิบัติราชการ 2563; รายชื่อนักเรียนทุน ม.ท.ศ.ปีการศึกษา 2562 ; มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ปีการศึกษา 2562; รายงานงบทดลอง; ระเบียบข้อบังคับ; ดาวน์โหลด.
 2. รายงานผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี รายงานต้นทุน สำนักงาน ป.ป.ส
 3. View flipping ebook version of หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุงปี 2563 published by เสกสรรค์ วิลัยลักษณ์ on 2020-06-24. Interested in flipbooks about หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุงปี 2563
 4. วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มเติม การสอนในสถานศึกษา กันยายน 2563. วันที่ 3 กันยายน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลงว่า ประเทศไทยพบ.
 5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการพิจารณาสถานศึกษาสี.
 6. - ได นักเรียนที่มีความสามารถ ออกไปพัฒนาชุมชน และสังคมให มีความเจริญก าวหน า และช วยขจัดป ญหาความรู ยาเสพติดที่คุกคามใ
 7. การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อีเมล์โรงเรียนในสังกัด สพป.บร.1; E-Report; ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ; สารสนเทศ; ITA เขตสุจริต; สถานศึกษาในสังกัด. ข้อมูลสถานศึกษาใน. ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานระบบสารสนเทศยาเสพติด (nispa) และระบบการดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา(catas) ของสถาน. This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu

แชร์ข่าวนี้วันที่ 8 กันยา [... รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการก ากับติดตามผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ านาจเจริญ ครั้งที่ 3/2563 ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕63 วัน. 26 สิงหาคม 2563 นายวิบูลย์ โพธิลุขา นายกสโมสรลูกเสือจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563. MY OFFICE 2563; E-REPORT ; Login โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา . โดย. suwaree - 28 มิถุนายน 2018. 1627. แบ่งปันบนเฟสบุ๊ค. ทวีตบนทวิตเตอร์. เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑.

กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.256 รายงาน การติด ยาเสพติดในสถานศึกษา ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ท่าน ร.ต.อ.พิสิทฐ์ เหล่าสิงห์ เป็นวิทยากร อบรมสร้างภูมิคุ้มกันและ

โครงการรณรงค์ป้องกันภัย ยาเสพติด ในสถานศึกษา 2562

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นาย แ ละป้องกันยาเสพติดในสถาน ศึก ษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 45 โรงเรียน แยกตามสังกัด ได้แก่ สำนักงานเขต. ป.ป.ส. และ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย. E-0039: รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนน้ำโสม.pdf รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ปีการศึกษา 256 4 รายงานยาเสพติด nispa 14 อาหารปลอดภัยในสถานศึกษา (อย.อาชีวะ) (งานสวัสดิการฯ) 14-16วัยใสในวัยเรียน (งานสวัสดิการฯ) 15 ส่งรายงานประจ าเดือน สตง. (งานบัญชี) 15.

โครงการ “การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้าง สุขภาวะข้อมูลผู้บริหาร – โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี

รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหา

โครงการอบรมแผนปฏิบัติงานต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและสร้าง. โดยเป็นการนำเสนอการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข คือ สถานศึกษาที่ปลอด. ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหายาเสพติดมาเป็นเวลาช้านาน รัฐบาลในแต่ละยุคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด จนกระทั่งในปี 2501 คณะปฏิวัติ. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา.

ป.ป.ส. สรุปผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด ประจำปี 256

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ่6 มิถุนายน 2020 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา . สพป.นครราชสีมา เขต ตามนโยบายรัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ดำเนินการลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ชุมชน, สถานศึกษา, โรงงาน. แจ้งโอนเงินยืมราชการตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โอนเงินวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 23-07-2563 ข่าวกลุ่มการเงินและสินทรัพย แบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 | ดู 233 ครั้

โครงการที่ 1 ประชุมสัมมนาประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา โครงการที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2562-2566) และแผน. รวบนักศึกษาลักลอบค้ายาเสพติดในสถานศึกษาชื่อดัง โดย PPTV Online เผยแพร่ 9 เม.ย. 2559,12:21น เรื่อง นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา . สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ***** ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบ. จังหวัดน่าน นายอำเภอเมืองน่าน เปิดยุทธการปราบปรามยาเสพติด ประเดิมสั่งล็อคดาวน์วิทยาลัยเทคนิคน่าน ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดรายตัว ข่าว.

 • สัญลักษณ์ ig.
 • จังหวัดที่เก็บภาษีได้มากที่สุด 2562.
 • ร็อบบี้ ฟาวเลอร์ pantip.
 • รองเท้า Reebok ลดราคา 2019.
 • แร๊งส์.
 • คัน pioneer emotion ดีไหม.
 • ผู้ชาย มีแฟนสูงกว่า.
 • สายเซ็นเซอร์ วัดอุณหภูมิ.
 • ตัวอย่างความสมดุล.
 • เสื้อผ้าคนอ้วน ผู้ใหญ่.
 • กฎหมาย ให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย ไว้ 4 ประเภท มี อะไร บ้าง.
 • สลาตัน อิบาฮิมโมวิด อายุ.
 • Weapon wiki.
 • เครื่องดักควันบุหรี่.
 • ห้องฉาย หนัง Pantip.
 • ไฟ คอม แอร์บ้าน กระ พริบ Saijo Denki.
 • ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดี ภาษาอังกฤษ.
 • ดูเที่ยวบิน.
 • ปิดสถานะออนไลน์ messenger.
 • Katy Perry 2020.
 • วิธีลบเฟสเก่า แต่จํารหัสไม่ได้.
 • เกษียณอย่างมีสุข.
 • Plants vs zombies ต้นไม้ ใหญ่ ไว้ ทำอะไร.
 • สุขาน่าใช้ has.
 • นิยาย หมาป่า จบ.
 • Faded คือ.
 • สมการ npsh.
 • สี เจ ล ace.
 • ประเทศคองโก ภาษาอังกฤษ.
 • 5 สิงหาคม ในอดีต.
 • กบสีส้ม.
 • Aerobic respiration คือ.
 • เทอร์คิชแองโกรา ฟาร์ม.
 • ของขวัญจับฉลาก 500 2561.
 • ถ้ําพระนาง pantip.
 • พิมพ์ดอกจอกเบอร์ 2.
 • บีทรูท makro.
 • หนัง Netflix 4K มี เรื่องไหน บ้าง.
 • ค่าครองชีพ นอร์เวย์ Pantip.
 • ยุวพุทธ ออนไลน์.
 • ศูนย์อาหารเซียร์รังสิต ชั้นไหน.